מצע למועמדות לוועד המנהל של הארגון הארצי של מדריכי טיולים לחו"ל

שמי חיים מנדה מדריך טיולים לחו"ל מאז 2012 , חבר הארגון, מציג כאן את המצע שלי ואת האני מאמין שלי כמועמד לחבר

הוועד המנהל של הארגון.

הארגון שלנו צעיר וקיים כארבע שנים בלבד, הארגון קם ביוזמתם של כמה חברים שהקימו קודם את פורום המדריכים, פורום

המדריכים שמשמש כפורום חברתי למדריכים ושמטרתו העיקרית הוא קירוב בין המדריכים והעשרה בעיקר בהרצאות וטיולים בארץ

וערבי גיבוש.

מכאן בא הצורך לאגד את המדריכים בעמותה/ארגון שיהווה יותר כאגוד מקצועי .או כפי שמנוסח בתקנון הארגון:

1.2 לאגד את המדריכים החברים בארגון לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית.

1.1 לייצג את המדריכים בפני ממשלת ישראל, משרד התיירות, משרדי הממשלה ומוסדות ציבור אחרים, בפני גורמי תיירות

מחו"ל, בפני כל רשות לאומית או מקומית ובפני העתונות, הטלוויזיה, וכל אמצעי התקשורת הקיימים.

1.2 ייצוג מול חברות התיירות, הסוכנים,המעסיקים, התאחדות סוכני הנסיעות, גופים פרטיים ורשמיים בארץ ובחו"ל.

1.3 לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע.

1.4 לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה, ולשפר את רמתם המיקצועית על ידי עריכת קורסים,

השתלמויות, סיורים והפצת חומר הדרכה וכו'.

1.5 לייצג את חברי העמותה בכל הקשור לעריכת הסכמי עבודה אישיים/ או קיבוציי ושיפור תנאי עבודתם ותעסוקתם.

1.6 להוות גורם מקצועי המייעץ על תכנון והכשרת כוח אדם המוכשר למקצוע מדריכי טיולים לחו"ל, על ידי משרד התיירות ו/או כל

גורם אחר, לרבות הסמכה ורישוי.

1.7 לעסוק בנושאים פיננסיים – כלכליים שנועדו לקדם את האינטרסים של העמותה ו/או של החברים בה, כגון מכירת שטח פרסום

באתר האינטרנט של הארגון.

1.8 יצירת הטבות כלכליות לחברי העמותה.

האני מאמין שלי והמצע שלי

א. בכוונתי להתייחס לכל אחד ואחד ממטרות הארגון שלמעלה, ולדאוג ליישם אותם בעבודת הוועד המנהל,

ב. לפעול באופן נחרץ לגיוס חברים חדשים לארגון, ברור לכולם שכוחנו הוא באחדותנו, וככול שהארגון ייצג מספר רב יותר של

מדריכים, יהיה אפשר להשיג יותר הישגים, וגם נוכל לחבור לאחד מין ההסתדרותיות ולקבל הכרה כגוף יציג של מדריכי

הטיולים לחו"ל.

ג. בהתייחס לסעיף 1.4 לעיל, להקים אגף מיוחד בארגון שישמש כאגף חברתי בארגון, ובו יתקיימו כל ההכשרות, ההשתלמויות,

הסטאז'ים, והרצאות שבועיות שיועברו על ידי חברי הארגון או מרצים חיצוניים. וכדי ליצור כדאיות כלכלית להרצאות או

להשתלמויות, יהיה אפשר לפתוח אותם לכלל ציבור המדריכים, גם כאלה שאינם חברים בארגון, אך עם הפלייה לטובה של

חברי הארגון , ועלות שונה לחבר ארגון )עלות סמלית(, ולמי שאינו חבר הארגון )עלות מלאה(. פעילות כזו תעודד מדריכים

שאינם חברים בארגון להצטרף לארגון כחברים מין המניין. כמו כן יש לדאוג גם לחברים הגרים בצפון או בדרום ולהעביר

פעולות מסוימות גם לאזוריהם כדי שגם הם ייהנו מהפעילויות האלה.

ד. בהתייחסות לסעיף 1.6 לעיל, על הארגון לפנות לכל הגופים המקיימים קורסי הכשרה למדריכי טיולים לחו"ל ולתאם איתם את

הכשרתם של המדריכים בכדי להגיע איתם להסכמה על תנאי סף לקבלה לקורסים, בכדי למנוע מצב של זילות המקצוע והוצאת

מדריכים ברמה מקצועית טובה. כדי לא לפגוע בהכנסתם של חברות אלה, אפשר להציע להם קורס השלמה לאלה שבאמת

רוצים להיות מדריכים עם תנאי סף מובהקים כמו שפה נוספת )בעיקר אנגלית(.

ה. שיתוף חברים בארגון בוועדות השונות של הארגון, כאשר התנאי הראשוני שיו"ר הוועדה יהיה אחד מחברי הנהלת הארגון. וכל

ראש וועדה כזאת ידווח לוועד המנהל שיוציאו פרוטוקולים לכלל חברי הארגון, וועדות אלה יהיו שקופות לכלל חברי הארגון.

בעיקר וועדת הצעות עבודה, וועדה זאת ברגע שתקום, תיפנה למשבצי כל החברות תציג את עצמה כמייצגת הארגון ותבקש

שיפנו אליה את הצעות העבודה כל אימת שיצטרכו מדריכים. את הצעות העבודה, הוועדה תפנה אך ורק לחברי הארגון בדיוור

ישיר או בדסקים, ורק אם לא נמצא מדריך מתאים יפנו לכלל המדריכים.

ו. הקמת וועדה לטיפול בדור הבא של המדריכים, כדי שיובן מראש, קבלת חבר לארגון תעשה אך ורק על פי כללי התקנון. אך

הוועדה הזאת תוכל לתמוך ותקדם ותעזור לבוגרי הקורסים שמאוד רוצים להשתלב במקצוע, על ידי מינוי חונך שילווה את

המועמד למקצוע ויסייע בייעוץ והכוונה עד שישיג את תנאי הסף לקבלה לארגון )קרי, סיים לימודים במקום מוכר, ביצע סטאז',

והוציא לפחות טיול אחד עצמאי במסגרת מוכרת(.

ז. יש לטפל בתנאי עבודתו של חבר הארגון, יש להקים צוות שמורכב מחברי ההנהלה וחברים מין המניין ובייעוץ של עו"ד הארגון

ובייעוץ רואה חשבון, לחבור לגוף הסתדרותי להגדלת כח המיקוח, לחפש דרכי פעולה מול חברות הנסיעות להטבת תנאי

המדריכים ושכרם והוצאותיהם, לדעתי לא צריך לחכות שמבחינה מספרית נהיה כשליש ממספר המדריכים, יש הרבה פעולות

שניתן לבצע עם כל מספר של חברים. ואת הפעולות האלה צריך למצוא ולבצע.

ח. יש להקים וועדה מיוחדת שתבדוק עם אנשי מקצוע את המצב החדש שנוצר עקב המעבר של הרבה חברות להעסקה באמצעות

חשבוניות, תעדכן את החברים במצב החוקי של כל דרך העסקה )חשבונית או תלוש שכר(, תבדוק מה ההשלכות על מעמד

המדריך מבחינת עובד מעביד, ותספק פתרונות מעשיים בכל מצב.

ט. שינוי תקנון, כלקח מהניסיון והתפטרות המונית של חברי הוועד המנהל ושבשנה האחרונה נותרנו עם רק ארבעה חברים, לאחר

הבחירות אפעל לשינוי התקנון בנושא של מספר חברי הוועד המנהל ובחירת שני ממלאי מקום. יש צורך בהגדלת מספר חברי

הוועד המנהל, כמו כן עקב הפעילות המועטה שהייתה בחודשי הקיץ עקב עבודתם של מנהלי הוועד יש למנות שני ממלאי מקום

עם סמכות מלאה, ואז הפעילות בחודשי הקיץ לא תקטע. כמו כן יש לבדוק אפשרות שמי שמגיש מועמדות לוועד המנהל לא

יוכל להתפטר במהלך הכהונה ויצטרך להשלים קדנציה מלאה. ויוכל להתפטר רק בנסיבות מיוחדות שיקבלו את אישורם של

שאר חברי הוועד המנהל.

י. אומנם מרכיב העלות השנתית להצטרפות לארגון הוא לא הסיבה החשובה והעיקרית שמנעה או מונעת חברים נוספים להצטרף

לארגון. אך יש לשקול הוזלת דמי החבר בתנאי במידה ועברנו מספר מסוים של חברים שהצטרפו )יש לקבוע מראש מדרגות

של מספר חברים(, וגם לפצות באופן מסוים את החברים ששילמו מחיר מלא. )אפשר לקשור סעיף זה לסעיף ג' שלמעלה

מבחינת פיצוי, או זיכוי כספי עם חידוש חברות או הערכת תוקף חברות למי ששילם יותר(.

יא. מינוי מנכ"ל לארגון/מזכיר/ה – רק אדם חיצוני לארגון, עם ניסיון ארגוני ומותנה במספר סף של חברים מפאת עלות תועלת

כלכלית לארגון.

 

0 הערות